Đời sống

Bất thường nhập khẩu điều từ Campuchia

Số liệu nhập khẩu điều thô từ Campuchia năm nay khiến dân trong ngành cảm thấy "khó hiểu" khi tăng hơn 6 lần về giá trị